lundi 23 novembre 2015

Tyùlá tyàzòlèlé bá bùnèné ntyètì ngòmbé

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf
The frog who would be as big as an ox

Je travaille à proposer une traduction du texte de Jean de la Fontaine,17èsiècle, France, dont le titre est annoncé ci-dessus. A la place de la grenouille, je propose une traduction, avec le crapaud.

Tyùlá tyàzòlèlé bá bùnèné ntyètì ngòmbé

Tyùlá, bú kátá mòná ngòmbé yò,
Utìtèlé ntí, nì bùnèné bwò, bùmfwànìní.
Bùnèné bwàndì, ká bùyòkélé bwò bwàá dìkì kò
Bú kábwìdì ngyènó, nì kápàpàlèlè, mpè nì kávìmbìdí vìmbìdí
Ngàtú kàbá ntùlú bùnèné ntyètì yà ngòmbè.
Mbò kátàká mìsàmú myàmì : Tìbùsì, ùkùngàná mèsò màkú :
Mbó tìfwènì ? ùkùntèlá ntì, kètì mpé bùnèné bwèká nsìnsá ğó kó.
Kànì ?
é bwà bù mpé ? búfwènìní ?
pèlé ?
nkàtú ?
Tyùlá bùzòbá,
nìkàyàmbàzàlé, nìkàvìmbìdì-vìmbìdì tè nì kàdòkélé nì kábyèkèlè, mpè nì lùfwá lwìzìdí !
lù ğùmú lùtàbùkìdí
Nsí yà yònsó yàfùlùká bàntù nà lùlèndò, nà màğànì bàbànzàká kó.
Kònsò mùntú.zòlòlò tùngá, kètì mpé yìdìká nzò, ntyètì bà ntìnú.
Kònsó «prince « sá tìmìnú, mbó kàbá ná n’túmì
Kònsó « marquis« lèngà mìnú, ngàmbá kásàdìsá

Cette traduction est proposée par ©lapouth-Solutions
© nov 2015-
Texte original :Jean de la Fontaine, 17è siècle, France