mardi 24 septembre 2013

Réflexions autour du pronom démonstratif làrí

Réflexions autour du pronom démonstratif làrí

Morphologie du pronom démonstratif lárí

Reflexions autour du pronom démonstratif làrí

Le pronom démonstratif làrí remplace un nom souvent précédé d'un adjectif démonstratif
Sa forme est plutôt composée ou renforcée, toutefois, il peut prendre une forme simple, dans ce cas il obéït à une syntaxe bien particulière.(ces cas particuliers feront l'objet d'une étude ultérieurement)
Le pronom démonstratif làrí peut décrire plusieurs niveaux d'éloignement :
proche
éloigné
plus éloigné
plus plus éloigné?

Exemples

Ces mangues sont vertes, mais celles-ci sont mûres.
Mángá zò, ká zíbwèkí kò; kà (kànsí) zá-zí zíbwèkí.
Cette plante d’arachide a été arrachée, mais celle-ci est restée telle que.
Lúngúmbá lwò, kávúníní; kà, lwá-lú lwàvùkídí.
Ces personnes sont parties, mais celles-là sont restées.
Bàntú bò, bèlèkè; ká bò-bò, básîdì.
Cette personne est partie, mais celle-là est restée
Múntú wú, wèlèké; kà wá-wú,úsìdí.
Son épouse est bien portante, la tienne souffre encore.
N'kèntò àndí, wákòlélé; wà-wàkú, mú búbèlò kéná.

Morphologie du pronom démonstratif lárí, proche et éloigné.

Proche
Equivalents français de celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci
(pronom_de_classe+a+-pref_nomi_classe)
pronoms démonstratifs,proches et simples
pronoms démonstratifs proches, au singulier. pronoms démonstratifs proches, au pluriel.
n.cl[MU-BA]wá-wúbá-bá
n.cl[MU-MI]wá-wúmyá-mí
n.cl[N-N]yá-yízá-zí
n.cl[TI-BI]tyá-tíbyá-bí
n.cl[KU-MA]kwá-kúmá-má
n.cl[BU-MA]bwá-búmá-má
n.cl[LU-MA]lwá-lúmá-má
n.cl[LU-N]lwá-lúzá-zí
n.cl[LU-TU]lwá-lútwá-tú
n.cl[DI-BA]dyá-díbá-bá
n.cl[DI-MA]dyá-dímá-má
Exemples de compréhension
  • mwànà àndì wà ntété wákúdídí; ká, wá-wú mbó nkampé úbá tímbékélé
  • múkòndó wùné úfúdídí, wà-wúné nkátú!
  • ngòngòlò yá-yí, yá ílá yéná; kà yà-yínè yà nkúfí yénà
Eloigné
Equivalents français de celui-là, celle-là, ceux-là, celles-là
(pronom_de_classe+a+-pref_nomi_classe)
pronoms démonstratifs,éloignés et simples
pronoms démonstratifs éloignés, au singulier. pronoms démonstratifs éloignés, au pluriel.
n.cl[MU-BA]wò-wòbò-bò
n.cl[MU-MI]wò-wòmyò-myò
n.cl[N-N]yò-yòzò-zò
n.cl[TI-BI]tyò-tyòbyá-bí
n.cl[KU-MA]kwò-kòmò-mò
n.cl[BU-MA]bwò-bòmò-mò
n.cl[LU-MA]lwò-lòmò-mò
n.cl[LU-N]lwò-lòzò-zò
n.cl[LU-TU]lwò-lòtwò-tò
n.cl[DI-BA]dyò-dyòbò-bò
n.cl[DI-MA]dyò-dyòmò-mò
Plus éloigné
Equivalents français de celui-là là-bas, celle-là là-bas, ceux-là là-bas, celles-là là-bas
(pronom_de_classe+a+-pref+né)
pronoms démonstratifs,plus éloignés et simples
pronoms démonstratifs plus éloignés, au singulier. pronoms démonstratifs éloignés, au pluriel.
n.cl[MU-BA]wá-wúnébá-báné
n.cl[MU-MI]wá-wúnémyá-míné
n.cl[N-N]yá-yínézá-zíné
n.cl[TI-BI]tyá-tínébyá-bíné
n.cl[KU-MA]kwá-kúnémá-máné
n.cl[BU-MA]bwá-búnémá-máné
n.cl[LU-MA]lwá-lúnémá-máné
n.cl[LU-N]lwá-lúnézá-zíné
n.cl[LU-TU]lwá-lúnétwá-túné
n.cl[DI-BA]dyá-dínébá-báné
n.cl[DI-MA]dyá-dínémá-máné

Syntaxe

Sur le site lapouth.info

Vocabulaire

Quelques mots du vocabulaire lárí
nature du mot. mots du vocabulaire lárí, au singulier. mots du vocabulaire lárí, au pluriel.
marchén.cl[DI-MA]dízàndúmázàndú
mouchoir de têten.cl[TI-BI]títámbálábítámbálá
moustiquen.cl[LU-N]lúbúmbú
natten.cl[LU-TU]lwàndátwàndá
nombren.cl[LU-X]s.plur.lútàngú
nourrituren.cl[TI-BI]s.sing.bídyá
odeur fétiden.cl[N-N]nsùdínsùdí
paralytiquen.cl[TI-BI]tíkátábíkátá
petit poisson, espècen.cl[LU-N]lúsàngínsàngí

Exemples

Quelques mots du vocabulaire lárí
nature du mot. mots du vocabulaire lárí, au singulier. mots du vocabulaire lárí, au pluriel.
siègen.cl[TI-BI]tízákálúbízákálú
sécherv.inf.act.yúmáyúmíní
termitièren.cl[TI-BI]tíkúkúbíkúkú
tonsuren.cl[DI-MA]ğèndámáğèndá
travailn.cl[TI-BI]tísálúbísálú
tristessen.cl[TI-BI]s.plur.tyàdí
troun.cl[DI-MA]díbúlúmábúlú
vertun.cl[TI-BI]tífú tyà tíbotébífú byà bíboté
vivantn.cl[]

Pronom démonstratif làrí: exemples

pronoms démonstratifs singuliers, masculin et féminin
pronoms possessifs masculin pronoms possessifs féminin
n.cl[MU-BA]
n.cl[MU-MI]
n.cl[N-N]mfúlútá ìkòlèlè mú mútí, yá mfúbá yátìdí; kà, yà-yí, íbátíkì bwàká.
n.cl[TI-BI]
n.cl[KU-MA]Kúlú kwà lúmósó, nkúfí; ká, kwà-kú kwà lúbákálá kúyòkèlé búlá.
n.cl[BU-MA]
n.cl[LU-MA]
n.cl[LU-N]Bídyá byà lúbú, mèngà mú mpìmpá;kà lwà-lú mèngà lúfìyìdì mú mwìní!
n.cl[LU-TU]Túmfíkíní, túdíngàká bydá mú mpìmpá; ká lwà-lú, lútútá móná dyèngélá, mpé pápúmúká, mbú lútá dyá.
n.cl[DI-BA]Tà Mámpúyá, bàtàtá bòlé, dyà ntété dyàfwá; ká, dyà-dí,dítá kékámá, mú búbèlò bwà búlá kéná.
n.cl[DI-MA]dèzò dyò,dípétésàká;kà dyá-dí, nkátú!díbèní dyà lúmòsó búkúfí; kà,dyà-dyò dyà lúbákálá, díyòkèlé búlá!

pronom démonstratif làrí: exemples.

n.cl[MU-BA]
n.cl[MU-MI]
n.cl[N-N]
mfúlútá ìkòlèlè mú mútí, yá mfúbá yátìdí; kà, yà-yí, íbátíkì bwàká.
n.cl[TI-BI]
n.cl[KU-MA]
Kúlú kwà lúmósó, nkúfí; ká, kwà-kú kwà lúbákálá kúyòkèlé búlá.
n.cl[BU-MA]
n.cl[LU-MA]
n.cl[LU-N]
Bídyá byà lúbú, mèngà mú mpìmpá;kà lwà-lú mèngà lúfìyìdì mú mwìní!
n.cl[LU-TU]
Túmfíkíní, túdíngàká bydá mú mpìmpá; ká lwà-lú, lútútá móná dyèngélá, mpé pápúmúká, mbú lútá dyá.
n.cl[DI-BA]
Tà Mámpúyá, bàtàtá bòlé, dyà ntété dyàfwá; ká, dyà-dí,dítá kékámá, mú búbèlò bwà búlá kéná.
n.cl[DI-MA]
dèzò dyò,dípétésàká;kà dyá-dí, nkátú!
díbèní dyà lúmòsó búkúfí; kà,dyà-dyò dyà lúbákálá, díyòkèlé búlá!
commons creative

Ce document est une ébauche, la version définitive se trouvera sur mon site lapouth.info.
Ce document est sous licence créative commons, Creative Commons Paternité – Partage à l’Identique 3.0.

Aucun commentaire: